راهنمای فارسی متر لیزري لایکا D2

نوشته شده توسط: admin منتشر شده در: تاریخ: 2015-07-21 بازدید: 1502 نظر: 0

مترلیزری لایکا

راهنمای مترلیزری لایکا  D2

شکل شماره یک : از این دکمه درمترلیزری لایکاD2 براي روشن کردن دستگاه و نیز طولیابی استفاده می شود .

شکل شماره دو: از این دکمه متر لیزری لایکاD2 براي کم و زیاد کردن در منوهاي مختلف دستگاه استفاده می شود .

شکل شماره سه: منو هاي مختلف و برنامه هاي مترلایکاD2 در این دکمه وجود دارد :

اگر این دکمه را 1 بار فشار دهید : برنامه مساحت

اگر این دکمه را 2 بار فشار دهید : برنامه حجم

اگر این دکمه را 3 بار فشار دهید : برنامه محاسبه ارتفاع غیر مستقیم با دو نقطه

اگر این دکمه را 4 بار فشار دهید : برنامه محاسبه ارتفاع غیر مستقیم با سه نقطه

اگر این دکمه را 5 بار فشار دهید : برنامه پیاده کردن متراژ مشخص

شکل شماره چهار: اگر این دکمه 1 بار فشار داده شود ، چراغ صفحه نمایش ، روشن و خاموش می شود و اگر این دکمه ، 3 ثانیه نگه داشته شود می توان واحد هاي طول یابی را عوض کرد .

شکل شماره پنج: با این دکمه می توان مبدا را در ابتدا و انتهاي دستگاه جابجا کرد .

شکل شماره شش: اگر این دکمه 1 بار فشار داده شود ، 10 اندازه گیري قبلی دستگاه به ترتیب نمایش داده خواهد شد و اگر 3 ثانیه این دستگاه فعال خواهد شد و میتوان با قشار دادن مجدد این دکمه زمان تایمر را کم و زیاد کرد . TIMER دکمه را نگهدارید.

شکل شماره هفت: براي پاك کردن اندازه گیریهاي ذخیره شده استفاده می گردد و اگر 3 ثانیه این دکمه را نگهدارید دستگاه خاموش می شود